แล้ววิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคตคืออะไร?

เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปไม่จำกัดสถานะ! มาร่วมประกวดสื่อมัลติมีเดีย

closed-badge-thai

หากคุณคือนักเล่าเรื่องและเป็นผู้ทำงานการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา การประกวด ‘ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา: วิสัยทัศน์แห่งอนาคตของเรา’ (1.5 Degree Lifestyles: Our Visions of the Future) คือโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านสื่อมัลติมีเดียผ่านการนำเสนอเรื่องราวภายใต้แนวคิด “Future Vision” หรือภาพอนาคตของเมืองต่อไปนี้

south-africa

เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้

japan

เมืองเกียวโต ญี่ปุ่น

india

กรุงนิวเดลี อินเดีย

thai

จังหวัดนนทบุรี ไทย

brazil

เมืองเซาเปาโล บราซิล

japan

เมืองโยโกฮาม่า ญี่ปุ่น

cropped-Copy-of-Copy-of-1.5-Flyer-1.png

จากภาวะวิกฤติโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ กว่า 196 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ลงนามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อประกาศจำกัดภาวะโลกร้อนซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะต้อง ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส (UNFCCC, 2015) เพื่อลดผลกระทบความรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การสูญ เสียความหลากหลายทางชีวภาพ และอันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของผู้คน แน่นอนว่าเป้าหมายสำคัญของความตกลงปารีสในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนจะสำเร็จไม่ได้หากเรายังคงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้วิถีเดิม ๆ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้า หมายสำคัญข้อนี้ได้

เราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา (1.5 Degree Lifestyles) กลายเป็นจริง?

Fostering 1.5 degrees lifestyles with urban partnerships

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควรถูกจำกัดให้เหลือเพียง 2.5 ตันต่อคนภายในปี พ.ศ.2573 และจะต้องลดลงเหลือ 0.7 ตันต่อคนภายในปี พ.ศ.2593

ทั้งนี้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนยังต้องอาศัยอีกหลายๆแนวทางนอกเหนือไปจากการแก้ปัญหาระดับปัจเจกบุคคลเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน เราจะต้องคำนึงถึง

แล้ววิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคตคืออะไร?

คุณจะเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียที่สามารถนำเสนอและต่อยอดแนวคิดนั้นได้หรือไม่?

นับตั้งแต่มีการลงนามความตกลงปารีสในปี 2558 หลายประเทศได้ดำเนินการและสร้างกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ทว่าการปล่อยก๊าซยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการในสังคมทุกระดับอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันและส่งผลลัพธ์ในวงกว้างมากที่สุด

ในทางปฏิบัติ โลกถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีการบริโภคมากเกินไป (มีคุณภาพชีวิตสูง) และกลุ่มที่มีการบริโภคน้อย (มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่า) การอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่มักเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น ความยากจน การขาดแคลนอาหาร และการเข้าถึงทรัพยากร

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยของประเทศ (GDP ต่อหัว) และการปล่อยก๊าซเฉลี่ยต่อคน (คาร์บอนฟุตพรินต์ต่อหัว) เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ยิ่งความมั่งคั่งเฉลี่ยสูงเท่าไหร่การปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ย ก็จะสูงขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าความแตกต่างของรายได้นั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิต แต่โจทย์เป้าหมายของวิถีชีวิต 1.5 องศา คือดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างไรให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้อยที่สุด คุณภาพชีวิตไม่ลดลง คำนึงถึงความเสมอภาคเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ในปี 2019 สถาบัน IGES, Hot or Cool ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Aalto University, D-Mat, KR Foundation และ SITRA ในการจัดทำรายงานทางเทคนิคฉบับแรก คือ  ‘1.5 Degree Lifestyles: เป้าหมายและทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน’ รายงานนี้กล่าวถึงความมุ่งมั่นและเป้าประสงค์ในการจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส โดยจะต้องสัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนใน 5 ประเทศ ซึ่งนับเป็นการศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ วิถีชีวิต 1.5 องศา  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควรถูกจำกัดให้เหลือเพียง 2.5 ตันต่อคนภายในปี พ.ศ.2573 และจะต้องลดลงเหลือ 0.7ตันต่อคนภายในปี พ.ศ.2593 คำว่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ CO2 equivalent เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในพิธีสารเกียวโตระบุไว้ว่าก๊าซเรือนกระจกมี 6 ชนิด แต่ละชนิดส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่เท่ากัน จึงได้กำหนดค่าการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารแต่ละชนิดให้เทียบกับศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบนั่นเอง ไลฟ์สไตล์คาร์บอนฟุตพริ้นท์จึงเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาโดยทางตรงและทางอ้อมจากการบริโภคขึ้นสุดท้ายของครัวเรือน (ไม่ร่วมสิ่งที่เกิดจากกิจกรรมการบริโภคของภาครัฐ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน) (IGES et al., 2019) ไลฟ์สไตล์ 5 ด้าน ต่อไปนี้ เป็นการบริโภคที่มีผลกระทบสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม:
 • อาหาร (เราทานอาหารอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน และอาหารเหล่านี้มาจากไหน)
 • ที่อยู่อาศัยและพลังงาน (ที่อยู่อาศัยของเราเป็นรูปแบบใด มีขนาดเท่าไหร่ เราอาศัยอยู่ในสถานที่รูปแบบใดและมีพื้นที่เท่าไหร่ มีสมาชิกกี่คนในครัวเรือน และพื้นที่อาศัยมีบทบาทในการขับเคลื่อนอย่างไร)
 • การสัญจร (เราเดินทางอย่างไรในชีวิตประจำวัน เราเดินทางบ่อยและไกลแค่ไหน สิ่งใดบ้างคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลและขับเคลื่อนการเดินทางของเรา)
 • การพักผ่อน กิจกรรมยามว่าง (เราทำอะไรเมื่อไม่ได้เรียนหรือทำงาน เราใฝ่ฝันจะทำอะไร มีการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ อะไรบ้าง เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์แบบไหนและใช้บริการอะไรบ้างเมื่อมีเวลาว่าง)
 • สินค้าอุปโภคบริโภค (เราซื้อสินค้าประเภทใดเราจะเข้าถึงสินค้าเหล่านี้ได้อย่างไร สินค้าเหล่านี้มาจากไหนและถูกใช้อย่างไร สินค้าเหล่านี้ถูกบรรจุและมีการขนส่งอย่างไร)
คุณเห็นโอกาสในการลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้อย่างไร ? คุณสามารถเล่าเรื่องหรือบอกกล่าว ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของการเข้าถึงการศึกษา (หรือระบบอื่นๆ) และในระดับปัจเจกบุคคล (ผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) ได้หรือไม่ ? ถ้าหากสังคมกำหนดให้แต่ละคนสามารถใช้ชีวิตโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดได้เท่า ๆ กัน เราควรทำอย่างไร? ถ้าทางเลือกของกิจกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่างหายไป เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เราจะทำอย่างไร? เราจะสามารถปรับสภาพแวดล้อมหรือไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับอนาคตที่เราต้องการได้อย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบคือการเปลี่ยนวิธีการทำงานพื้นฐานทั้งหมดและจะนำไปสู่รูปแบบวิถีใหม่เช่น แท่นพิมพ์ถูกแทนที่โดยวิธีการทำงานของระบบข้อมูล สิ่งใหม่ที่เข้ามาแทรกแซงระบบเก่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการ Disruption 

แม้ว่าพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลจะเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นั่นหมายความว่าในเชิงโครงสร้างของระบบทั้งหมด จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบในเชิงสังคมและเศรษฐกิจใหม่อีกด้วย รวมถึงการบูรณาการทางความคิดในระดับปัจเจกบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 กลับพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวเสมอไปถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มักจะมาพร้อมกับความไม่สะดวกหลายๆด้านและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆสถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่นี้ได้แสดงให้เห็นความจำเป็นของผู้คนในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคุณสังเกตและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือไม่?  และคุณรู้สึกอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว?

การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน คือ การใช้ชีวิตในขอบเขตและตามเงื่อนไขของสังคมและการยอมรับข้อจำกัดทั้งเรื่องของการบริโภค การใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการตอบสนองต่อปัจจัยและวัตถุพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ผู้คนยังจะต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆอีกเช่นกันเราจึงจำเป็นที่จะต้องคิดถึงภาพอนาคตของสังคมที่เราอยากใช้ชีวิตและค้นหาประสบการณ์ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตนี้ยังจะต้องมีความหลากหลาย แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงความสมจริงและเป็นไปได้ และจะต้องเป็นอนาคตที่ผู้คนสามารถร่วมสร้างด้วยกันได้อย่างแท้จริง

ภายใต้การดำเนินงาน  ‘1.5 Degree Lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints’ นั้น “การร่วมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาแนวทางเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ” หรือเรียกสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษว่า Future Low Carbon Lifestyles เป็นโครงการขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) One Planet Network ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นจากกองทุน 10YFP Trust Fund (บริหารโดย UNEP) โครงการนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (Institute of Global Environmental Strategies (IGES)) และสถาบัน Hot or Cool ร่วมกับพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ สถาบัน D-MatICLEI Japan,  Akatu (ประเทศบราซิล), Swechha (ประเทศอินเดีย),  ICLEI (ประเทศแอฟริกาใต้) และ ศสอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) โครงการ Future Low Carbon Lifestyles ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนในเมืองทั้ง 6 แห่ง เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:
 1. พัฒนาทางเลือกร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
 2. ศึกษา คำนวณ และคัดกรองทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ นำเสนอให้ครัวเรือนได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับต่างกัน ครัวเรือนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้
 3. ครัวเรือนทดลองปฏิบัติตามทางเลือกช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ได้ตกลงร่วมกัน
 4. วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตและนำข้อมูลที่ได้จากทดลองปฏิบัติทางเลือกจากครัวเรือนมาเสนอเป็นนโยบายเพื่อลดปริมาณคาร์บอนต่อไป
 5. ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (รวมถึงการประกวดนี้ด้วย)
ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด! ที่ผ่านมาได้มีคนลองนำทางเลือกที่ช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวันจากรูปแบบเดิม ๆ เป็นแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา คุณสามารถอ่านข้อมูลเบื้องต้นบางส่วนได้ที่นี่ ประชาชนระดับครัวเรือนจากเมืองต่าง ๆ ได้ระบุทางเลือกไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา และสะท้อนวิสัยทัศน์ในอนาคตให้คุณได้พิจารณา และตอนนี้ … ถึงเวลาของคุณที่จะลงมือทำเหมือนกัน!

คลิกด้านล่างเพื่อดูข้อมูลสรุปและเอกสารของแต่ละเมือง

cape-town-2

Scenario Summary

cape-town-1

Option Catalogue

อาหาร
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน
การสัญจร
การพักผ่อน กิจกรรมยามว่าง
สินค้าอุปโภคบริโภค

โปรดพิจารณาตัวเลือกการใช้ชีวิตที่หลากหลายเพื่อลดผลกระทบความรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ผ่านไลฟ์สไตล์ทั้ง 6 รูปแบบและนำเสนอผลงานของคุณเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แห่งอนาคตสำหรับ 1 ใน 6 เมืองเหล่านี้

แชร์แนวคิดของคุณที่จะทำให้ ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา กลายเป็นจริง!

คุณสามารถนำเสนอผลงานที่คุณมีอยู่หรือสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา ของ 1 ใน 6 เมืองนี้

เรายินดีรับผลงานสื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ* ภาพยนตร์ เกม แอนิเมชั่น มิวสิควิดีโอ เรียงความภาพถ่าย ข้อมูลกราฟิก นิยายภาพ การ์ตูน อะนิเมะ ภาพประกอบ หรือ นิตยสาร (* วิดีโอต้องไม่เกิน 15 นาที)

เพียงส่งแบบฟอร์มนี้ทางออนไลน์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อรับโอกาสในการเข้าร่วมนิทรรศการเสมือนจริงและลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ!

รางวัล: ผู้ชนะเลิศการประกวดจาก 6 เมือง (ผู้ชนะ”) จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับรางวัลระดับเมือง (ในที่นี้หมายถึงจังหวัดนนทบุรี) มี 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 750 ดอลล่าร์สหรัฐ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300 ดอลล่าร์สหรัฐ และรางวัลชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200 ดอลล่าร์สหรัฐ

ติดตามเราได้ที่ Instagram: @hotorcoolinstitute

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดสื่อมัลติมีเดียผ่านกฎและข้อบังคับอย่างเป็นทางการของเรา

ถึงเวลาที่คุณจะมีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง เราหวังว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเรื่องเล่า ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในยุคของเรา!

#becool #redefineluxury #1.5degreelifestyles #futurevision #ThandRakh #ビークール
#1point5度ライフスタイル #nãoesquenta #ficafrio #อยู่เย็นเป็นสุข #ลดโลกร้อน

เงื่อนไขการรับสมัคร:

 • การประกวดสื่อมัลติมีเดีย ไลฟ์สไตล์ 5 องศา: วิสัยทัศน์แห่งอนาคตของเรา (1.5 Degree Lifestyles: Our Visions of the Future) เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยต่อไปนี้ให้เรียกการประกวดนี้ว่า ‘การประกวด’ 
 • ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม
 • เนื้อหาทั้งหมดในการประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นสื่อมัลติมีเดียที่สามารถเข้าถึงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสั้น (short film) เกม (games) ภาพเคลื่อนไหว (animation) มิวสิกวิดีโอ (short film) เรียงความภาพถ่าย (photo essay) อินโฟกราฟิก (infographic) นวนิยายภาพ (graphic novel) การ์ตูน (comic strip) ภาพประกอบ (illustration) และนิตยสาร (magazine) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งผลงานประกวดในรูปแบบของสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้นได้
 • ผลงานการประกวดสามารถเป็นผลงานของผู้สมัครที่มีอยู่เดิมหรือถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยเฉพาะสำหรับการประกวดครั้งนี้ โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลจำนวนหนึ่งสำหรับการพัฒนา “Future Vision” หรือภาพอนาคตที่เป็นไปได้ให้กลายเป็นความจริง
 • ผลงานสื่อมัลติมีเดียที่ถูกส่งเข้ามาอาจถูกใช้หรือเผยแพร่ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) สำหรับการสร้างสรรค์ในศักยภาพด้านอื่นๆ โดยความเป็นเจ้าของของผลงานยังเป็นของผู้สร้างที่ส่งผลงานชิ้นนั้น อีกทั้งการใช้ผลงานก่อนหน้านี้จะไม่ถูกยกเว้นจากการใช้งานและและการเผยแพร่ผลงานผ่านการประกวดนี้
 • ผลงานประเภทภาพยนตร์จะต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที ภาพยนตร์ที่มีความยาวเกินกำหนดอาจถูกตัดสิทธิ์ได้
 • ผลงานการประกวดที่ถูกส่งเข้ามาจะถูกเปิดรับจากทุกที่ทั่วโลก
 • ผลงานการประกวดจะต้องนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาโปรตุเกส หรือภาษาไทย
 • ผลงานทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านแบบฟอร์มการส่งออนไลน์ที่กำหนด
 • ผลงานทั้งหมดจะต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์ (ไม่รับผลงานแบบไฟล์แนบ)
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องยินยอมให้สถาบัน Hot or Cool และผู้เกี่ยวข้องของโครงการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘ผู้เกี่ยวข้อง’ ซึ่งได้แก่ สถาบัน Akatu (บราซิล), Swechha India (อินเดีย), IGES (ญี่ปุ่น), ICLEI (แอฟริกาใต้) และ ศสอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย) ) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน อีกทั้งสามารถจัดแสดงผลงานในนิทรรศการเสมือนจริงผ่านหน้าจอได้ (เอกสารการเผยแพร่ทางกฎหมายจะรวมอยู่ในแบบฟอร์มการส่งออนไลน์) การแจกจ่ายและเผยแพร่ผลงานจะระบุการรับรองความเป็นเจ้าของไว้ในผลงานอย่างเหมาะสมและจะไม่ใช้ผลงานเพื่อแสวงหาผลกำไรใดๆ
 • ผลงานการประกวดจะต้องไม่แสดงเนื้อหาที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ประทุษวาจา (hate speech) และการเลือกปฏิบัติ (discrimination) หรือถือเป็นผลงานที่แสดงเนื้อหาลามกอนาจารและไม่เหมาะสมจากการพิจารณาของสถาบัน Hot or Cool และผู้เกี่ยวข้อง
 • ผลงานจะต้องสองคล้องกับเอกสารสรุปเกี่ยวกับการประกวดนี้ รวมทั้งจะต้องพิจารณาข้อมูลของชุดการศึกษาและสะท้อน “Future Vision” หรือภาพอนาคตสำหรับเมืองต่อไปนี้:
   • จังหวัดนนทบุรี               ประเทศไทย
   • เมืองเคปทาวน์               ประเทศแอฟริกาใต้
   • กรุงนิวเดลี                    ประเทศอินเดีย
   • เมืองเกียวโต                  ประเทศญี่ปุ่น
   • เมืองเซาเปาโล               ประเทศบราซิล
   • เมืองโยโกฮาม่า              ประเทศญี่ปุ่น
 1. ข้อตกลงตามกฎ: ในการเข้าร่วมการประกวดนี้ ผู้เข้าประกวด (‘ท่าน’) ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข โดยรับรองและรับประกันว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสมัครที่ได้ระบุไว้ นอกจากนี้ ท่านยอมรับและถือการตัดสินใจของสถาบัน Hot or Cool เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประกวดนี้

ผู้เข้าประกวดรับทราบว่าการประกวดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง บริหารโดยหรือเกี่ยวข้องกับ Instagram

 1. ระยะเวลาการประกวด: การส่งผลงานจะได้รับการยอมรับทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 ผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับทางออนไลน์ภายในเที่ยงคืน PST 30 เมษายน 2564
 1. วิธีการเข้าร่วม: การเข้าร่วมการประกวดจะสามารถทำได้โดยการส่งผลงานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด [Link to Contest] ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดตามที่ระบุไว้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ทั้งนี้ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

ผลงานที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามกฎหรือข้อกำหนดตามที่ระบุไว้สามารถถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของสถาบัน Hot or Cool แต่เพียงผู้เดียว

ท่านสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งรายการ โดยท่านจะต้องส่งแต่ละรายการแยกกันและให้ข้อมูลทั้งหมดสำหรับแต่ละรายการ

หากท่านใช้วิธีการทุจริตหรือพยายามหลีกเลี่ยงกฎ การสมัครของท่านจะถูกเพิกถอนจากการพิจารณา โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบัน Hot or Cool แต่เพียงผู้เดียว

 1. รางวัล: ผู้ชนะเลิศการประกวดจาก 6 เมือง (“ผู้ชนะ”) จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับรางวัลระดับเมือง (ในที่นี้หมายถึงจังหวัดนนทบุรี) มี 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 750 ดอลล่าร์สหรัฐ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300 ดอลล่าร์สหรัฐ และรางวัลชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200 ดอลล่าร์สหรัฐ

  มูลค่าของเงินรางวัลจริงหรือมูลค่าที่ประเมินอาจแตกต่างกันในช่วงเวลาของการรับรางวัล รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรางวัลจะถูกกำหนดโดยสถาบัน Hot or Cool และผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น เงินสดหรือของรางวัลทดแทนอื่นใดจะไม่อนุญาตให้ใช้เว้นแต่จะมีดุลยพินิจของสถาบัน Hot or Cool รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่ได้รับทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีของรัฐบาลกลางและ/หรือภาษีท้องถิ่น ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนรางวัลหรือโอน/มอบรางวัลให้ผู้อื่นหรือแลกรางวัลเป็นเงินสด การรับเงินรางวัลจะถือเป็นการอนุญาตให้สถาบัน Hot or Cool เป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปภาพ และผลงานของผู้ชนะเพื่อการโฆษณาและการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมเว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้

 2. อัตราต่อรอง: โอกาสในการเป็นผู้ชนะจะขึ้นอยู่กับจำนวนผลงานที่ได้รับคัดเลือก
 1. การคัดเลือกผู้ชนะและการแจ้งเตือน: ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่สถาบัน Hot or Cool และผู้เกี่ยวข้องแต่งตั้ง ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันการคัดเลือกผู้ชนะ สถาบัน Hot or Cool จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้ชนะไม่ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวเนื่องจากอีเมลสแปมหรือการตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ หรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลการติดต่อที่ไม่สามารถประมวลผลได้ หากผู้ชนะไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ตรงตามคุณสมบัติและข้อตกลงที่กำหนดไว้ หรือไม่สามารถยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรางวัล หรือไม่สามารถดำเนินการส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์และหนังสือมอบอำนาจภายในระยะเวลาที่กำหนด เงินรางวัลดังกล่าวจะถูกยกเลิกและจะมีการเลือกผู้ชนะท่านอื่นแทน การรับรางวัลของผู้ชนะในการประกวดนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ของผู้ชนะ (ตามดุลยพินิจของสถาบัน Hot or Cool แต่เพียงผู้เดียว) จะส่งผลต่อการเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ชนะในการประกวดนี้ อีกทั้งรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจะถูกยกเลิกทันที
 1. สิทธิ์ที่ได้รับจากท่าน: ในการส่งผลงานสำหรับการประกวดครั้งนี้ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ และข้อความ) ท่านเข้าใจและยินยอมให้สถาบัน Hot or Cool และผู้เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการตีพิมพ์ จัดแสดง เผยแพร่ ออกอากาศ แจกจ่าย และใช้ผลงาน ชื่อ ภาพถ่าย รูปภาพ เสียง รูปเหมือน ถ้อยคำของท่านเกี่ยวกับการประกวด รวมถึงชีวประวัติสำหรับการเสนอข่าว การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูล การค้า การประชาสัมพันธ์ และจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในสื่อใดๆ ก็ตามที่เป็นที่รับรู้กันในปัจจุบันหรือต่อจากนี้ไปได้ทั่วโลกและถาวรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน มีการแจ้งเตือน การตรวจสอบ และการขออนุญาตเพิ่มเติม ใบอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์สถาบัน Hot or Cool และผู้เกี่ยวข้องในการขายผลงานของท่าน โดยผลงานทั้งหมดยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สร้างผลงาน สถาบัน Hot or Cool ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของท่าน และจะรับรองความเป็นเจ้าของผลงานของผู้สร้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในการส่งผลงานสำหรับการประกวดครั้งนี้ ท่านรับรองและยืนยันว่าผลงานของท่านเป็นผลลงานต้นฉบับและไม่ได้ละเมิดกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานของท่านละเมิดกรรมสิทธ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยอยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน Hot or Cool แต่เพียงผู้เดียว หากผลงานของท่านถือเป็นผลงานที่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น ท่านจะต้องแก้ฟ้องและยุติข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยตัวท่านเอง ท่านจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและปกป้องสถาบัน Hot or Cool จากการฟ้องร้อง ข้อกล่าวหา ความรับผิดชอบ ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข: สถาบัน Hot or Cool ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยุติ แก้ไขหรือระงับการประกวดหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ จุดบกพร่อง การแทรกแซงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุมัติ การฉ้อโกง หรือสาเหตุใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบัน Hot or Cool หรือจะส่งผลต่อการดำเนินงาน ความปลอดภัย ความเป็นธรรม หรือหลักปฏิบัติอื่นๆ ของการประกวด ในกรณีเช่นนี้ สถาบัน Hot or Cool อาจตัดสินเลือกผู้ชนะจากผลงานทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกก่อนและ/หรือหลังการตัดสินใจของสถาบันเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว สถาบัน Hot or Cool ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามขัดขวางหรือแทรกแซงกระบวนการการคัดเลือกผลงานและการดำเนินงานของการประกวดและเว็บไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นนี้ สถาบัน Hot or Cool มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของการประกวดและเพื่อให้การลงคะแนนเป็นโมฆะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ความพยายามใดๆ ของผู้เข้าร่วมการประกวดในการสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือตั้งใจทำลายการดำเนินงานของการประกวดถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง หากมีความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้น สถาบัน Hot or Cool มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในอัตราขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายระบุไว้
 1. ข้อจำกัดจำนวนความรับผิด: ในการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ท่านตกลงที่จะปกป้องสถาบัน Hot or Cool ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย ลูกจ้าง พนักงาน และผู้อำนวยการจากความรับผิดชอบ ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสีย การฟ้องร้อง หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทหรือไม่ก็ตามจาก (i) การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการประกวดและ/หรือการยอมรับ การครอบครอง หรือการใช้ของรางวัลใดๆ ในทางที่ผิด (ii) ความล้มเหลวทางเทคนิคใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำงานผิดปกติของคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรืออุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ (iii) ความไม่สะดวกต่อการใช้งานหรือการไม่สามารถเข้าถึงได้ของสัญญาณต่างๆ โทรศัพท์ หรือ อินเตอร์เน็ต (iv) การแทรกแซงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุมัติในขั้นตอนใดๆ ก็ตามของกระบวนการการคัดเลือกผลงานและประชาสัมพันธ์ (v) ความผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือความผิดพลาดที่เกิดจากคนในขั้นตอนของการดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระบวนการคัดเลือกผลงาน
 1. ข้อพิพาท: การประกวดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของหลักกฎหมายในขอบเขตอำนาจอื่นๆ ในการตกลงตามเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวดนี้ ผู้เข้าประกวดตกลงว่าข้อพิพาททั้งหมดไม่สามารถระงับได้ระหว่างกลุ่ม และมูลคดีที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการประกวดนี้จะต้องถูกแก้ไขและระงับได้เป็นรายบุคคลไป โดยจะต้องไม่ใช้วิธีการดำเนินคดีแบบกลุ่มในขอบเขตอำนาจศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมันนี ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการเกิดข้อพิพาท ผู้เข้าร่วมการประกวดจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับรางวัล และด้วยเหตุนี้จะถูกระงับสิทธิ์เกี่ยวกับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงค่าทนายความ นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายจริงของผู้เข้าร่วมการประกวด (เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวด) ผู้เข้าประกวดจะสละสิทธิ์ทั้งหมดที่จะได้รับค่าเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น
 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลที่ถูกส่งมาพร้อมกับผลงานจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Hot or Cool Institute gGMBH
 1. ผู้สนับสนุน: ผู้สนับสนุนการประกวดคือ Hot or Cool Institute gGMBH
 1. ในการส่งผลงานเข้าประกวด ท่านในฐานะผู้เข้าประกวดได้ตรวจสอบ ยอมรับ และตกลงตามกฎทั้งหมดแล้ว
หนังโป๊ free sex lesbian fever.site

English

Português

日本語

ไทย